Mức Ngưng giao dịch Thông minh trong cTrader hoạt động như thế nào?

Có hai loại Ngưng giao dịch trong nền tảng cTrader, Ngưng giao dịch Công bằng và Ngưng giao dịch Thông minh.

Logic Ngưng giao dịch Công bằng tương tự như Ngưng giao dịch trên nền tảng MetaTrader 4/5.

Khi đạt được nó, nền tảng bắt đầu đóng vị thế với Ký quỹ lớn nhất để khôi phục Mức Ký quỹ cho các vị thế mở khác.

Logic Ngưng giao dịch Thông minh chỉ đóng một phần vị thế với Ký quỹ lớn nhất để luôn giữ Mức Ký quỹ cao hơn một chút so với mức Ngưng Giao dịch hiện tại.

Ví dụ cách thức Ngưng giao dịch Thông minh hoạt động trên cTrader

Vui lòng lưu ý rằng ví dụ không xét đến chênh lệch và (hoặc) hoa hồng của nhà môi giới.

Chúng tôi được cung cấp:

Số dư tài khoản: 500 USD.
Số dư tức thời của tài khoản: 500 USD.
Đòn bẩy: 1:500.
Ngưng giao dịch Thông minh: 50%.
Mức Ký quỹ: 100%.
Vị thế mở Số 1: Mua 200.000 USDJPY.
Vị thế mở Số 2: Mua 50.000 USDJPY.

Sau khi giá của cặp tỷ giá USDJPY giảm trên 10 pip, Mức Ký quỹ sẽ trở về dưới 50% và kích hoạt tính năng Ngưng giao dịch Thông minh.

Tính toán:

Giá trị pip cho 250.000 USDJPY: 2.500 JPY (24.67 USD).
Lỗ tính bằng pip: 10.2.
Lãi/lỗ chưa thực hiện: 24.67 USD * 10.2 = 251.63 USD.
Số dư tức thời: 500.00 USD – 251.63 USD = 248.37 USD.
Mức Ký quỹ: 248.37 USD / 500.00 USD * 100% = 49,7%.

Như chúng ta có thể thấy trong ví dụ, Mức Ký quỹ của tài khoản giảm dưới mức Ngưng giao dịch Thông minh. Trong trường hợp này, nền tảng cTrader sẽ đóng một phần vị thế lớn nhất (Vị thế số 1), để giải phóng số Ký quỹ được yêu cầu.

Vị thế 200.000 USDJPY sẽ được điều chỉnh thành 198.000 USDJPY bằng cách bán 2.000 USDJPY.

Tính toán:

Giá trị pip cho 2.000 USDJPY: 0.1973 USD.
Lỗ tính bằng pip: 10.2.
Số tiền lỗ: 0.1973 USD * 10.2 = 2.01 USD.
Lỗ/lãi chưa thực hiện: 251.63 USD – 2.01 USD = 249.62 USD.
Ký quỹ đã sử dụng đối với 248.000 USDJPY: 496.00 USD.

Do thua lỗ, Số dư và Số dư tức thời của tài khoản sẽ thay đổi theo cách sau đây:

Số dư: 500.00 USD – 2.01 USD = 497.99 USD.
Số dư tức thời: 497.99 USD – 249.62 USD = 248.37 USD.
Mức Ký quỹ: 248.37 USD / 496.00 USD * 100% = 50,1%.

Do kết quả của Ngưng giao dịch Thông minh, Mức Ký quỹ đã tăng lên 50,1% với hiệu ứng tối thiểu trên tổng số dư của tài khoản giao dịch.