NETELLER

Nạp tiền cho tài khoản nhanh chóng qua NETELLER

Tìm hiểu thêm về ưu đãi đặc biệt của chúng tôi!

Đọc thêm

 

Nạp tiền

  • Đồng tiền:USD / EUR / MYR / INR / AED / PLN
  • Phí nạp tiền: 0%
  • Thời gian xử lý: lên đến 1 ngày
  • Số tiền nạp: đến 50,000 USD

Rút tiền

  • Đồng tiền: USD / EUR / MYR / INR / AED / PLN
  • Phí rút tiền: 1.9%  
  • Thời gian xử lý: lên đến 1 ngày
  • Số tiền rút: 5 - 100,000 USD